Perspekt biedt keurmerken en certificaten

Perspekt biedt integrale PREZO keurmerken voor de branches waarbinnen wij audits verzorgen. Naast onze integrale PREZO keurmerken bieden wij ook PREZO certificaten. Wij toetsen een organisatie dan op onderdelen van het werk- en denkmodel. Dit is bijvoorbeeld interessant wanneer u PREZO gefaseerd wilt invoeren, of wanneer u zich heel gericht op specifieke onderwerpen wilt laten toetsen en certificeren. Een PREZO keurmerk of certificaat is in onze ogen geen doel op zich. U wilt in de eerste plaats persoonsgerichte en verantwoorde kwaliteitszorg leveren. Een blik van buiten helpt u om dit aantoonbaar te maken.

Keurmerken

PREZO schrijft niet voor hoe het moet, maar geeft u handvatten hoe het kán. PREZO geeft aan welke prestaties u moet realiseren; hoe u dat doet, bepaalt u zelf.

Onze certificaten

Groeimodel
 

Organisaties binnen de Verpleging, Verzorging & Thuiszorg, Gehandicaptenzorg en Hospicezorg bieden wij extra flexibiliteit in het behalen van een PREZO keurmerk. U kunt er namelijk voor kiezen om het PREZO werk- en denkmodel stapsgewijs in te voeren. Uw organisatie gaat dan in drie stappen over op resultaatgerichte toetsing van de domeinen, pijlers en voorwaarden. Presteert u op elke stap goed, dan kunt u het PREZO gouden keurmerk voor uw branche behalen.

Maatmodel
 

Organisaties in de Verpleging, Verzorging & Thuiszorg en Gehandicaptenzorg bieden wij extra flexibiliteit in de vorm van het maatmodel voor certificering. U kunt ervoor kiezen om uw organisatie te laten toetsen op specifieke gebieden en op deze gebieden een PREZO certificaat te behalen.

Vroegere keurmerken

De historie van Perspekt kent naast de huidige PREZO keurmerken nog enkele keurmerken: het Perspekt bronzen keurmerk in de zorg, het Perspekt zilveren en gouden keurmerk in de zorg en het Keurmerk Palliatieve Zorg. Voor de laatste keurmerken lopen de trajecten bijna af. Nieuwe aanvragen zijn niet meer mogelijk. Uitgegeven keurmerken blijven drie jaar geldig (op voorwaarde van een jaarlijkse tussentijdse audit).

Perspekt bronzen keurmerk in de zorg

Het Perspekt bronzen keurmerk in de zorg was bedoeld voor organisaties die verpleging, verzorging en thuiszorg bieden. In 2004 kwam het bronzen keurmerk tot stand in nauwe samenwerking met zorgaanbieders, cliëntenorganisaties en zorgverzekeraars. In 2015 werd het laatste bronzen keurmerk toegekend.

Perspekt zilveren en gouden keurmerk in de zorg

Het Perspekt zilveren en gouden keurmerk in de zorg was een keurmerk voor verpleging, verzorging en thuiszorg gebaseerd op algemene normen voor kwaliteitsontwikkeling en cliëntenperspectief. Het wegingskader kwam tot stand in samenwerking met Arcares (nu ActiZ), VDZ Nederland, de Landelijke Organisatie Cliëntenraden (LOC) en stichting Cliënt en Kwaliteit. Sinds medio 2015 is het niet meer mogelijk om een audit voor het Perspekt zilveren en gouden keurmerk in de zorg aan te vragen.

Keurmerk Palliatieve Zorg

Het Keurmerk Palliatieve Zorg was bedoeld voor high care hospices en palliatieve units in verpleeghuizen. Beiden kenden een eigen auditvariant en kwaliteitssysteem. Het Keurmerk Palliatieve Zorg werd in samenwerking met de Associatie Hospicezorg Nederland ontwikkeld. PREZO Hospicezorg is sinds 2016 de opvolger van dit keurmerk.

Tarieven

Wat zijn de kosten voor het behalen van een PREZO of PREZO Care keurmerk of PREZO certificaat? Perspekt is een stichting zonder winstoogmerk en streeft naar kostendekkende audittarieven. Onze tarieven worden opgebouwd op basis van de inzet die nodig is om een audit uit te voeren. Daarvoor bekijken we eerst samen met u hoe het auditproject in uw organisatie eruit moet komen te zien. Per auditproject bepalen we vervolgens aan de hand van een aantal gedefinieerde parameters hoeveel standaard audit eenheden (SAE) nodig zijn om deze audit zorgvuldig te kunnen uitvoeren.

Hoeveel audits zijn er nodig?

Een auditproject kan uit één of meerdere audits bestaan. Onder een audit vallen één of meerdere organisatieonderdelen. Een organisatieonderdeel kan bijvoorbeeld een locatie zijn, maar ook een regio of een zelfsturend team. We kunnen ook een productlijn of een Resultaat Verantwoordelijke Eenheid (RVE) als organisatieonderdeel beschouwen. U bepaalt zelf welke organisatieonderdelen u in de audit meeneemt. Wij denken graag met u mee over de meest logische of handige indeling voor een auditproject.

Standaard Audit Eenheid (SAE)

Een standaard audit eenheid (SAE) staat voor de kleinst mogelijke productie-eenheid van Perspekt. Deze bestaat uit de inzet van één auditor die gedurende een halve dag bij u op locatie aanwezig is. Het tarief van één SAE is gebaseerd op de daadwerkelijke kosten van een audituitvoering inclusief voorbereiding en rapportage, aangevuld met vaste opslag per SAE voor de dekking van de vaste kosten van Perspekt. Per 1 januari 2023 bedraagt het SAE-tarief voor een PREZO audit € 1.598,-  en voor PREZO Care €1.754,-. Organisaties met een jaaromzet van minder dan 10 miljoen euro krijgen bij een PREZO audit een vaste korting van 20% op het bedrag per SAE.  Voor PREZO Care audits geldt dat organisaties met een jaaromzet van minder dan 1 miljoen euro in aanmerking kunnen komen voor een participerende audit PREZO Care kleinschalig.

We stellen het SAE-tarief en de korting voor kleinere organisaties elk jaar opnieuw vast, zodat Perspekt kan blijven voldoen aan haar streven om de audits kostendekkend uit te voeren. Het totaal aantal SAE dat wij bij uw organisatie inzetten, is afhankelijk van de volgende parameters: de omvang van uw organisatie, het aantal audits in een auditproject, het aantal organisatieonderdelen per audit, het aantal cliënten per organisatieonderdeel, de scope van de audit(s), het keurmerkschema en het aantal te toetsen prestaties, de toetsdiepte en tot slot het aantal rapporten. Bij grote auditprojecten kan het nodig zijn extra SAE in te zetten voor de coördinatie van het gehele project.


Rekenvoorbeelden

Ter illustratie van onze tariefstructuur geven we een paar voorbeelden. Omdat iedere organisatie en ieder auditproject uniek is, maken wij altijd een offerte op maat. Wilt u weten wat uw auditproject gaat kosten, neem dan gerust contact met ons op!

Stel u wilt een PREZO audit laten uitvoeren op een aantal van de locaties waar u zorg inclusief behandeling biedt. Op basis van de door u verstrekte gegevens en de scope van uw audit zijn wij overeengekomen dat daarvoor een inzet van 12 SAE nodig is. Het audittarief dat wij in dat geval bij u in rekening brengen bedraagt 12 SAE * € 1.598,- = € 19.176,-.

Een ander voorbeeld. Een thuiszorgorganisatie wil de gehele thuiszorg in één auditproject laten beschouwen. De verschillende thuiszorgteams zijn actief in twee verschillende regio’s. Samen hebben we, op basis van de verstrekte gegevens, afgesproken dat er per regio één PREZO audit uitgevoerd wordt. Hierin worden alle teams die in deze regio actief zijn tegelijk bezien. Op basis van het aantal cliënten, het aantal teams per audit, het aantal  prestaties en de spreiding van de gemeenten in de regio zijn we tot de slotsom gekomen dat voor beide audits een inzet van twee auditoren gedurende een hele dag passend is. Dan brengen we voor het totale auditproject een bedrag in rekening van 8 SAE * € 1.598,- = € 12.784,-.

Een laatste voorbeeld. Een kleine zorgorganisatie wil een PREZO audit laten uitvoeren. Zij heeft een jaaromzet van minder dan 10 miljoen euro per jaar en komt dus in aanmerking voor een korting voor kleinere organisaties. Het tarief dat bij deze organisatie in rekening wordt gebracht is 6 SAE * € 1.598,-  - 20% korting = € 7.670,40.

Eén audit leidt tot één keurmerk of certificaat

Alle organisatieonderdelen die onder één audit vallen, toetsen wij in één audit. Eén audit leidt altijd tot één keurmerk. Wilt u voor zes locaties elk een eigen keurmerk behalen? Dan voeren wij in één auditproject zes audits uit. Wilt u één keurmerk behalen voor zes locaties tegelijk? Dan voeren wij in één auditproject één audit uit. Samen met u stellen wij het auditproject samen en we omschrijven duidelijk welke organisatieonderdelen binnen de audit vallen en welke scope deze hebben. Hieronder ziet u een afbeelding van de opbouw van een auditproject.

Contact

Wij zijn bereikbaar op: 030 - 273 94 58 en Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bezoekadres

Oudlaan 4
3515 GA Utrecht

Postadres

Postbus 9696
3506 GR Utrecht

Volg ons op