Skip to main content

Reglementen

Algemene voorwaarden

Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de offertes die wij aan klanten uitbrengen en onze overeenkomsten met klanten.

Klachten- en bezwarenprocedure

De klachten- en bezwarenprocedure treedt in werking bij een klacht over ons functioneren als certificerende organisatie. Of bij een bezwaar over het onverhoopt moeten opschorten, schorsen of intrekken van een PREZO keurmerk of certificaat. Klachten worden (zo nodig) op objectieve en onpartijdige wijze beoordeeld door de Klachtencommissie.