Wie zijn wij?

Perspekt is een kwaliteitsinstituut in de zorg. Wij zijn een in 2003 opgerichte stichting zonder winstoogmerk. Sinds die tijd ondersteunen wij organisaties binnen de langdurige zorg in het verder ontwikkelen van hun kwaliteitsdenken. Wij voeren audits uit, verlenen keurmerken, certificaten en ontwikkelen kwaliteitssystemen voor specifieke doelgroepen.

PREZO en PREZO Care zijn onze kwaliteitsmodellen – praktische en methodische manieren van denken en werken die draaien om de daadwerkelijke ervaringen van mensen met een zorgbehoefte. Bij Perspekt staat kwaliteit voor een persoonlijke benadering en samenwerking met cliënten, gecombineerd met deskundigheid en professionaliteit. Heeft u vragen over kwaliteit of wilt u eens sparren over dit onderwerp? Klop dan gerust bij ons aan. Wij maken het een en ander graag samen met u concreet.

Onze missie

Wij maken kwaliteit aantoonbaar en bevorderen duurzaam vakmanschap – op en vanuit de werkvloer. Dat doen we mét en vóór de mensen waar het om draait: mensen met een langdurige zorgbehoefte.

Onze visie

Wij zijn een katalysator van continue verbetering in de zorg. We stimuleren het kwaliteitsdenken in organisaties vanuit het perspectief van de cliënt en ontwikkelen modellen om kwaliteit mee aan te tonen. We evalueren de kwaliteit in organisaties en we geven hen handvatten voor continue verbetering.

Onze koers

Het perspectief van de mensen die u verzorgt of ondersteunt, vormt altijd al de kern van onze kijk op kwaliteit en hoe wij deze toetsen. Daarbij is ‘kwaliteit’ een breed begrip. Iedere persoon beleeft het anders. Daarom ligt onze focus op de kwaliteit van leven van mensen met een langdurige zorgbehoefte en hún beleving van de zorg en ondersteuning die zij ontvangen. De komende jaren willen we die beleving nog centraler zetten en kwaliteit van zorg vaststellen aan de hand van de verhalen van alledag. We willen cliënten en professionals en organisaties nauwer betrekken bij de invulling en uitvoering van onze audits en de ontwikkeling van nieuwe kwaliteitsmodellen.

Numbers don't tell the story, people do

Numbers don’t tell the story, people do. Iedere cliënt is een uniek persoon, met een eigen geschiedenis, toekomst, familie, wensen en verlangens. Werken aan kwaliteit is uitgaan van deze unieke uitgangspunten, en in open dialoog bespreken wat iemand zelf nog (aan)kan. Onze rol hierbij is verschoven. Naast legitimeren en externe verantwoording bieden, is de nadruk komen te liggen op het aantóónbaar maken van kwaliteitsontwikkeling en -bewustzijn. Praktijkgericht en gezamenlijk willen wij kwaliteit van zorg vaststellen en concrete handvatten voor verbetering bieden. Wij willen een betekenisvolle bijdrage leveren aan het welbevinden van mensen met een zorgbehoefte, het vakmanschap en trots van de professionals stimuleren en een deskundige en betrouwbare partner voor organisaties zijn.

Koersnotitie 2019 - 2022

Drie samenhangende thema’s zijn relevant voor de strategische koers van Perspekt: (1) toekomstig aanbod, (2) eigenheid en positie, (3) innovatiekracht. Vanuit het klantperspectief leiden deze thema’s tot twee ontwikkellijnen: (1) kwaliteit van de klantrelatie en (2) kwaliteit van de terugkoppeling. Het bedrijfs-, organisatie- en financieel perspectief zijn de andere zichtlijnen die in de Koersnotitie 2019 – 2022 worden beschreven.

Document bekijken

Kwaliteitsoverzicht 2019

Wàt doet Perspekt en met wie? In het kwaliteitsoverzicht over 2019 komt u dit te weten. Wij nemen u in deze infographic mee in de wereld van Perspekt van het afgelopen jaar. Onze basis? Een heldere visie als fundament voor onze strategische keuzes, een gemotiveerd team en onze waarden als ankerpunten voor ons handelen!

Kom aan de hand van kengetallen te weten welke bijdrage wij leveren aan de kwaliteit van zorg. Zie bijvoorbeeld hoeveel organisaties wij reflectie bieden in de vorm van een audit, en hoe tevreden zij zijn. Het beeld wordt verrijkt met quotes die wij vanuit de evaluatie onder klanten en auditoren ontvingen.

Document bekijken

Financieel jaarverslag 2019

In 2019 zijn er 401 audits uitgevoerd bij 538 organisatieonderdelen.

Onze speerpunten voor 2019 waren de klantrelatie, groei en het implementeren van PREZO Care. Bewust is gekozen voor een strategie van investeren in het versterken van de klantrelaties en het inzetten op marketing- en sales. We wisten ook dat het resultaat uit onderneming in 2019 als gevolg van deze investeringen negatief zou zijn.

We hebben in 2019 ruim 30 PREZO Care auditoren getraind, 3 pilots PREZO Care uitgevoerd en alle benodigde materialen voor werving en uitvoering van PREZO Care audits opgeleverd. Tegelijkertijd zijn de reguliere PREZO audits uitgevoerd. Daarnaast is er een nieuwe visie op (samen) leren en verbeteren ontwikkeld met eigenaarschap, reflecteren en verantwoordelijkheid nemen als belangrijke pijlers. De implementatie hiervan is in 2019 gestart. Een mooie resultante hiervan is het live zetten van de digitale community die auditoren en Perspekt medewerkers een platform biedt voor kennisuitwisseling en delen van ervaringen.

Al deze inspanningen hebben geleid tot wederom tevreden klanten met een hoge waardering voor de geleverde diensten en een aantal nieuwe klanten. Desondanks is de beoogde groei in 2019 nog uitgebleven. Dit is niet geheel onverwacht, zaaien in 2019 en oogsten in 2020 hebben we voorzien. Perspekt heeft de flexibiliteit en de reserves om het tegenvallende resultaat over 2019 op te vangen. Samen gaan we verder met zaaien. We houden daarbij voor ogen waarom we dit doen: optimale zorg en ondersteuning voor iedereen die op een zeker moment in het leven zorg van anderen nodig heeft om zijn of haar kwaliteit van leven te behouden of te versterken.

Document bekijken

Ons team

Elly Breedveld

Elly Breedveld

Directeur/bestuurder
Lieke Tiel Groenestege

Lieke Tiel Groenestege

Auditcoördinator
Ineke Hiemstra

Ineke Hiemstra

Auditcoördinator
Annemarijn van der Scheer

Annemarijn van der Scheer

Auditcoördinator
Jolanda Horman

Jolanda Horman

Auditcoördinator
Gijswim de Haas

Gijswim de Haas

Marketing & Development
Sophie Vos

Sophie Vos

Communicatieadviseur
Geke Titsing-Damhuis

Geke Titsing-Damhuis

Managementassistent | Proces- en kwaliteitsregisseur
 • Elly Breedveld
 • Lieke Tiel Groenestege
 • Ineke Hiemstra
 • Annemarijn van der Scheer
 • Jolanda Horman
 • Gijswim de Haas
 • Sophie Vos
 • Geke Titsing-Damhuis
 • Elly Breedveld
 • Lieke Tiel Groenestege
 • Ineke Hiemstra
 • Annemarijn van der Scheer
 • Jolanda Horman
 • Gijswim de Haas
 • Sophie Vos
 • Geke Titsing-Damhuis

Onze auditoren

Het kantoor van Perspekt in Utrecht is uw eerste aanspreekpunt bij vragen of voor meer informatie. Het team in Utrecht verzorgt de planning en voorbereiding van de audits. Tel hierbij nog circa honderd mensen op: onze gezichten in het veld, de auditoren.
Onze auditoren
 • Circa 100 auditoren
 • Afkomstig uit heel Nederland
 • Zowel in dienst van zorgorganisaties als zelfstandig werkzaam
 • Een goede mix van man, vrouw, jong en oud
 • Bestuurlijke ervaring en/of praktijkervaring op zak
 • Minimaal 4 (tot wel 60) auditdagen per jaar
 • Verplichte Auditorendag en trainingen vanuit Perspekt
Wie voeren de audits uit?
Wij werven, selecteren, begeleiden en scholen onze auditoren zelf. Zij zijn altijd afkomstig uit het vakgebied waarvoor ze de audits uitvoeren. De meeste auditoren zijn in hun dagelijks leven werkzaam als lid van een Raad van Bestuur, directeur, manager, adviseur of beleidsmedewerker. Zij kennen de ontwikkelingen binnen uw sector, de branchenormen en wettelijke kaders. Ze spreken uw taal.
Het auditteam op uw locatie
Voor iedere audit stellen wij zorgvuldig een auditteam samen. Gemiddeld bestaat dit team uit twee tot zes auditoren – afhankelijk van de omvang van de audit. We zorgen voor een goede balans in achtergrond, deskundigheid en specifieke competenties.
Onafhankelijkheid is belangrijk: een auditor heeft geen banden (gehad) met uw organisatie.
Deskundigheid gegarandeerd
Onze auditoren voldoen aan hoge eisen. Deze hebben we vastgelegd in taak- en functieomschrijvingen en een gedragscode. Nieuwe auditoren krijgen scholing, lopen mee en worden gecoacht. Elke auditor wordt eens in de vier jaar tijdens een audit geobserveerd door een van de auditcoördinatoren van Perspekt. Perspekt verzorgt door het jaar heen trainingen voor auditoren. Daarnaast vindt jaarlijks de Auditorendag plaats, een mooi moment voor kennisdeling.

Zelf auditor worden?

Heeft u minimaal een hbo+ werk- en denkniveau, ervaring op strategisch/bestuurlijk niveau én kennis van de praktijk? Bent u communicatief en representatief en heeft u hart voor kwaliteit? Dan kunt u zich bij ons opgeven als auditor.

Opgeven als auditor

‘Ik vind het erg inspirerend om als auditor te werken. Je komt bij verschillende organisaties over de vloer. Het is voor mijzelf ook heel waardevol om tijdens een audit met zoveel uitvoerende professionals te praten. En het geeft me energie om deel uit te maken van een auditteam. Je vormt al heel snel een team dat elkaar aanvult en keihard kan samenwerken.’

Carola Pagie

Netwerkpartners

Perspekt werkt samen met een netwerk van deskundige partners. Partners die de kwaliteit van uw organisatie kunnen helpen (door)ontwikkelen. Maar ook partners die wij zelf inschakelen om up-to-date te blijven.

Facit

Facit biedt onderzoek, advies en training aan zorg- en welzijnsorganisaties en gemeentes. Facit kan u adviseren en praktisch begeleiden als u PREZO wilt implementeren binnen uw organisatie.

Contact

Dorine Duwel
Telefoon: 0251 – 21 22 02
Website: facit.nl

AnderhalfA4

AnderhalfA4 biedt advies, begeleiding en ondersteuning bij verandering en verbetering in de zorg. Anderhalf A4 staat voor resultaatgerichte kwaliteitszorg en kan u ondersteunen bij de implementatie van PREZO. U kunt er terecht voor een quick scan en trainingen.

Contact

Erna Ruiter
Telefoon: 06 – 12 67 37 17
Website: anderhalfa4.nl

D-web

D-web wil mensen en organisaties met plezier laten groeien en verbeteren. D-web verzorgt coaching en trainingen op het gebied van PREZO.

Contact

Jeroen Verveer
Telefoon: 06 – 52 04 63 75
Website: d-web.nl

Toezicht en advies

Perspekt kent een Raad van Toezicht, werkt met een College van Belanghebbenden en een Participantenraad.

Raad van Toezicht

De heer drs./arts H.A. (Huybert) van Eck

De heer drs./arts H.A. (Huybert) van Eck

voorzitter Raad van Toezicht
Is eigenaar van CarpeNexus
Mevrouw mr. A.M.T. (Anne-Marie) Weersink

Mevrouw mr. A.M.T. (Anne-Marie) Weersink

lid Raad van Toezicht
Is advocaat bij Hekkelman Advocaten | Notarissen in Nijmegen met meer dan 30 jaar ervaring in de advocatuur en ruime ervaring in toezichthoudende functies
De heer mr. J.H.W.M. (Jos) Merx

De heer mr. J.H.W.M. (Jos) Merx

lid Raad van Toezicht
Is directeur commercie en ad interim directeur/bestuurder P5COM
 • De heer drs./arts H.A. (Huybert) van Eck
 • Mevrouw mr. A.M.T. (Anne-Marie) Weersink
 • De heer mr. J.H.W.M. (Jos) Merx
 • De heer drs./arts H.A. (Huybert) van Eck

  ‘Zorgwensen van individuele burgers stroken niet altijd met mogelijkheden van zorgaanbieders. Dit kan leiden tot frictie. Perspekt kijkt als objectieve stimulator van kwaliteit in de praktijk en zoomt in op de waarden van de klant en zorgverlener. Hierdoor brengt Perspekt wensen en mogelijkheden bij elkaar. Zo wordt de kern van kwalitatief goede zorgverlening geraakt.’

 • Mevrouw mr. A.M.T. (Anne-Marie) Weersink

  ‘Het is in het belang van Perspekt om met een onafhankelijke blik bij te dragen aan de kwaliteit van de keurmerken die door Perspekt worden geboden. Op deze wijze probeer ik bij te dragen aan de ontwikkelingen binnen de zorg en de kwaliteit van geboden zorg voor de mensen.’
 • De heer mr. J.H.W.M. (Jos) Merx

  ‘Het gaat tenslotte om kwaliteit van zorg. Om persoonsgerichte zorg. Perspekt is voor mij een stimulator voor aanbieders van zorg om dit voor elkaar te krijgen.’
 • De heer drs./arts H.A. (Huybert) van Eck
 • Mevrouw mr. A.M.T. (Anne-Marie) Weersink
 • De heer mr. J.H.W.M. (Jos) Merx

College van Belanghebbenden

Het College van Belanghebbenden bestaat uit deskundigen vanuit (zorg)aanbieders, cliëntenorganisaties, professionals, gemeenten en zorgverzekeraars. Zij vertegenwoordigen het belang van hun achterban en adviseren de directeur/bestuurder van Perspekt vanuit een brede maatschappelijke betrokkenheid bij kwaliteitszorg.
Mevrouw dr. W.K. (Wilma) Van der Scheer

Mevrouw dr. W.K. (Wilma) Van der Scheer

Directeur Erasmus Centrum voor Zorgbestuur,
onafhankelijk voorzitter
Mevrouw D. (Desiree) Bierlaagh

Mevrouw D. (Desiree) Bierlaagh

Senior Adviseur CC zorgadviseurs
Mevrouw dr. Ir. L. (Lena) van Gastel

Mevrouw dr. Ir. L. (Lena) van Gastel

Strateeg Transformatie sociaal domein Gemeente Tilburg en Science Practitioner Tranzo, Tilburg University
De heer J. (Co) de Gooyer

De heer J. (Co) de Gooyer

Initiatiefnemer bij Nabij Netwerk
Mevrouw H.J.J. (Dianne) Engels

Mevrouw H.J.J. (Dianne) Engels

Bestuurder Joris Zorg
De heer J.L.D.J. (Jan) Berndsen

De heer J.L.D.J. (Jan) Berndsen

Voorzitter Raad van bestuur Lister
 • Mevrouw dr. W.K. (Wilma) Van der Scheer
 • Mevrouw D. (Desiree) Bierlaagh
 • Mevrouw dr. Ir. L. (Lena) van Gastel
 • De heer J. (Co) de Gooyer
 • Mevrouw H.J.J. (Dianne) Engels
 • De heer J.L.D.J. (Jan) Berndsen
 • Mevrouw dr. W.K. (Wilma) Van der Scheer

  ’Kwaliteit is nooit ‘af’. Kwaliteit leveren betekent je telkens weer afvragen wat kwaliteit is. Dat geldt voor zorgverleners, maar ook voor Perspekt. En dus blijft Perspekt hierover vragen stellen aan haar klanten én aan haarzelf. Zij blijft voortdurend schaven aan haar visie, producten en diensten.’

 • Mevrouw D. (Desiree) Bierlaagh

  ‘Vakkennis van professionals krijgt betekenis in de zorgrelatie. Het gaat dus niet alleen om: ‘doe je het goed’, maar het start bij de vraag: ‘Wat is het goede voor deze zorgvrager in deze situatie?’ Perspekt geeft handvatten aan professionals om kwaliteit in deze volle omvang voor cliënten te realiseren.’

 • Mevrouw dr. Ir. L. (Lena) van Gastel

  ’Passende ondersteuning waarbij de leefwereld en de mens centraal staan, niet het systeem; dat is waar de transformatie van de zorg om draait. Ik waardeer Perspekt enorm in haar streven hier écht handen en voeten aan te geven. En dat op een terrein waar systemisch denken, toetsen, afvinken en controleren op de loer ligt. Hulde voor hun vooruitstrevendheid en lef.’
 • De heer J. (Co) de Gooyer

  ‘Perspekt geeft vorm aan het organische netwerk wat ik nabij noem. Het is mooi om de waarden te voelen en te toetsen die het fundament van het nabij zijn. Kwaliteit zit in de bron.’
 • Mevrouw H.J.J. (Dianne) Engels

  ‘Kwaliteit lever je vanuit je professionele hart! Dit doe je met veel verschillende collega’s rondom de cliënt. PREZO ondersteunt de visie om daadwerkelijk vanuit de cliënt, met elkaar, te blijven kijken en handelen. In die zin is PREZO meer dan een kwaliteitssysteem; het is een steun in de rug voor organisaties die intrinsiek vanuit een cliëntgerichte visie werken.’
 • De heer J.L.D.J. (Jan) Berndsen

  ‘Een audit op waarden is de organisatie langs de juiste meetlat leggen.’
 • Mevrouw dr. W.K. (Wilma) Van der Scheer
 • Mevrouw D. (Desiree) Bierlaagh
 • Mevrouw dr. Ir. L. (Lena) van Gastel
 • De heer J. (Co) de Gooyer
 • Mevrouw H.J.J. (Dianne) Engels
 • De heer J.L.D.J. (Jan) Berndsen

Participantenraad

We hechten er veel waarde aan om onze participanten – de (aspirant) keurmerkhouders – bij onze werkzaamheden en koers te betrekken. Daarom organiseren we jaarlijks een Participantenraad. Een bijeenkomst voor bestuurders waarin we een terug- en vooruitblik geven op de ontwikkelingen binnen Perspekt en waarin we op interactieve wijze met elkaar het gesprek aangaan over belangrijke en actuele vraagstukken. Ook buiten de Participantenraad om is feedback van onze participanten uiteraard altijd welkom.

Contact

Wij zijn bereikbaar op: 030 - 273 94 58 en Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bezoekadres

Oudlaan 4
3515 GA Utrecht

Postadres

Postbus 9696
3506 GR Utrecht

Volg ons op