Skip to main content

PREZO Care

Een dialoogmodel

PREZO Care is een kwaliteitsmodel dat in alle sectoren van de langdurige zorg te gebruiken is. Dit kwaliteitsmodel gaat namelijk uit van universele waarden in de zorg. Met PREZO Care werkt u aan kwaliteit aan de hand van de verhalen uit uw alledaagse praktijk. Verhalen van cliënten, maar ook hun naasten, de zorgprofessionals, vrijwilligers, ondersteuners, managers en bestuurders; iedereen die betrokken is bij uw zorg- of dienstverlening.

PREZO Care helpt u om organisatiebreed te werken met de waarden, regels, dilemma’s en risico’s die uit deze verhalen naar boven komen. Dat doet u aan de hand van perspectieven en kwaliteitswijzers. PREZO Care helpt u om dat op een cyclische, methodische manier te doen. Dit versterkt niet alleen de kwaliteit van zorg maar ook het kwaliteitsbewustzijn binnen uw organisatie. Omdat de dialoog met elkaar zo belangrijk is binnen PREZO Care, noemen we dit kwaliteitsmodel ook wel een dialoogmodel.

Werken met waarden, regels, dilemma's en risico's

Uitgangspunt van PREZO Care zijn de verhalen van alledag. U vindt ze in uw praktijk, in de gesprekken met cliënten en de mensen om hen heen, maar ook in videofragmenten, dag- of logboeken en foto- of ooggetuigenverslagen.

In deze verhalen komen waarden en regels naar boven. Waarden zijn in principe individueel: naast professionele waarden zijn er de persoonlijke waarden en organisatiewaarden. Tegelijk zijn er de formele regels waaraan iedere zorgorganisatie moet voldoen. Waar waarden en regels (onderling) botsen, ontstaan spanningsvelden. Bijvoorbeeld: een cliënt wil autonomie; de zorgprofessional vindt veiligheid belangrijk. Of: de organisatie wil wel tegemoetkomen aan de behoefte aan autonomie, maar dat zou indruisen tegen de formele regels. Binnen PREZO Care heten deze spanningsvelden dilemma’s. En die kúnnen risicovolle keuzes met zich meebrengen. PREZO Care ondersteunt het passend omgaan met dilemma’s tijdens het werk van alledag.

Perspectieven

Er zijn altijd verschillende betrokkenen bij uw zorgverlening: van cliënt en naasten tot zorgprofessional, van vrijwilliger of mantelzorger tot bestuurder en toezichthouder, van zorgmanager tot ondersteuner. Zij kijken met hun eigen bril naar een bepaalde situatie. PREZO Care heeft oog voor alle verschillende perspectieven.

Kwaliteitswijzers

Zogenaamde kwaliteitswijzers helpen u om de verschillende verhalen over kwaliteit te ordenen. Ze geven aan over welk deel van het werk of de organisatie een verhaal gaat. Hierdoor kunt u de juiste personen betrekken bij het onderzoeken van oplossingen en mét elkaar gedragen keuzes maken rond veelvoorkomende dilemma’s en risico’s.

Methodisch handelen

Verhalen verzamelen, erop reflecteren, ervan leren en (nieuwe) keuzes maken en vastleggen – PREZO Care helpt u om dit methodisch aan te pakken. In continue dialoog. Telkens weer vanuit de vraag: hoe doen we de dingen, en doen we het goede met elkaar?

Om u op weg te helpen met PREZO Care is er de SamenWijzer: een set van materialen – onder meer het kwaliteitsmodel en praktische gesprekswaaiers – om in uw praktijk met PREZO Care aan de slag te gaan.

Het kwaliteitsmodel PREZO Care is in eigen beheer ontwikkeld door Perspekt en op de markt gebracht in 2019.

 

Participerende audit voor PREZO Care

Wilt u in aanmerking komen voor een PREZO Care keurmerk? Dan kunt u een participerende audit aanvragen bij Perspekt. Dit is een audit door een extern auditteam. We noemen het een participerende audit, omdat we uw organisatie nauw betrekken bij het verzamelen van input. Aanvullend op deze externe audit kunt u ervoor kiezen een interne audit uit te voeren. Deze voert u als organisatie zelf uit. U kunt daarbij gebruikmaken van uw eigen werkwijze of van de diverse werkvormen die PREZO Care u aanbiedt.

 

Opzet externe audit

De externe participerende audit gaat van start met een kennismakingsgesprek en vervolgens een waardendialoog: dit is een groepsgesprek met een dwarsdoorsnede van betrokkenen bij uw zorgverlening. Cliënten, familie, zorgprofessionals, vrijwilligers, managers, bestuurders. Tijdens dit gesprek verkennen we de waarden die voor uw organisatie belangrijk zijn en de dilemma’s (en risico’s) die zich voordoen in uw praktijk.

Vervolgens verzamelen verschillende auditoren over een afgesproken periode van meerdere weken input over de kwaliteit van uw zorgverlening. Dat doen ze op drie manieren:

  1. documentatiespoor: ze lezen en bekijken verschillende soorten documentatie, van formele rapportages en formulieren tot logboeken, foto’s en video’s.
  2. observatiespoor: ze lopen rond en observeren hoe cliënten verzorgd of begeleid worden. 
  3. verhalenspoor: ze gaan in gesprek met en luisteren naar de verhalen van iedereen die te maken heeft met uw zorg.

Binnen elk spoor is er keuze uit verschillende werkvormen.

De laatste auditactiviteit is opnieuw een groepsgesprek: de bevindingendialoog. In dit groepsgesprek bespreken we wat er zoal aan verhalen is opgehaald tijdens de audit en geven we er gezamenlijk duiding aan.

Tot slot maakt de kernauditor – de spil van het auditteam – het eindbeeld op van de geleverde kwaliteit, op basis van vijf impactcriteria : 

  • Impact op het resultaat voor de cliënt;
  • Omgang met dilemma’s;
  • Risico’s in beeld;
  • Beeld van leren en reflecteren;
  • Beeld van verandervermogen en context.

Wanneer behaalt u een PREZO Care keurmerk?

Uw organisatie komt in aanmerking voor het PREZO Care keurmerk wanneer uit het verhaal over de kwaliteit in uw organisatie blijkt dat u veilige en persoonsgerichte zorg levert, met oog voor waarden, regels, dilemma’s en risico’s. In uw organisatie wordt structureel en methodisch gewerkt aan het resultaat voor uw cliënten; dit staat voor iedereen in de organisatie centraal. Leren en reflecteren wordt op alle niveaus gestimuleerd.

Bij het behalen van een PREZO Care keurmerk wordt uw organisatie opgenomen in ons keurmerkregister. Een PREZO Care keurmerk is drie jaar geldig. Na afloop van de eerste audit gaat u op basis van alle bevindingen verder. Met elkaar leren, op praktijksituaties reflecteren, de kwaliteit verder verbeteren… uw organisatie blijft altijd in ontwikkeling. Daarom vinden binnen drie jaar nog een tussentijdse audit en eindaudit plaats. Heeft uw organisatie het keurmerk niet behaald? Dan maken we afspraken over een herkansing.