Skip to main content

PREZO Dementie op jonge leeftijd

PREZO voor uw branche

PREZO Dementie op jonge leeftijd is er voor instellingen die zorg verlenen aan deze specifieke doelgroep. Die zorg kan verleend worden in een dagcentrum of speciale woonvorm, maar ook binnen de thuissituatie. Dementie op jonge leeftijd openbaart zich vóór iemand 65 is. Mensen met dementie op jonge leeftijd staan vaak nog midden in het leven: ze hebben een baan, hebben vaak nog jonge kinderen, zijn fit en vervullen een actieve rol in de maatschappij. Juist deze levensfase maakt dat de impact van de dementie groter is. Het behoud van regie – rekening houdend met een afnemend cognitief vermogen – is van groot belang. Ook de impact op de mantelzorger en naasten is groter dan wanneer op latere leeftijd dementie wordt geconstateerd. Bovendien komen er veel verschillende vormen van dementie voor op jonge leeftijd.

PREZO Dementie op jonge leeftijd is in 2017 ontwikkeld door Perspekt, in opdracht van het Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd. Het is een werk- en denkmodel, gebaseerd op de landelijke Zorgstandaard Dementie op jonge leeftijd (2015). Het schrijft niet voor hoe het moet, maar geeft u handvatten hoe het kán. Centraal staan uw cliënten. Voelen zij zich op hun gemak in hun leefomgeving? Ervaren zij de vrijheid om hun leven naar eigen inzicht vorm te geven? Voelen zij zich veilig genoeg om om hulp te vragen? Ervaren ze passende en professionele zorg en begeleiding in het omgaan met hun ziekte?

Voor de kwaliteit van zorg is een goede dialoog essentieel. In gesprek met uw cliënten en hun familie moet duidelijk worden welke waarden zij belangrijk vinden, welke verantwoordelijkheid zij hierin zelf nemen (samen met familie) en wat daarnaast nodig is aan zorg en ondersteuning van uw medewerkers. Een goede dialoog draait om het inventariseren en afstemmen van verwachtingen, wensen en behoeften. En ook om het open bespreken van dilemma’s en potentiële risico’s die inherent zijn aan keuzes in het zorgproces.

PREZO kijkt naar de geleverde prestaties aan cliënten door zorgprofessionals en organisaties in de praktijk, en toetst of deze (voldoende) bijdragen aan de ervaringen van cliënten. Omdat kwaliteit uiteindelijk staat voor hún kwaliteit van leven. Andersom geldt dat deze cliëntervaringen weer bijdragen aan het verbeteren van uw prestaties. Binnen dit model kijken we bovendien breder dan alleen naar cliëntervaringen: ook positieve verhalen, afspraken over dilemma’s en potentiële risico’s, richtinggevende voorbeelden en kritieke incidenten vormen zogenaamde ‘uitkomstmaten’. Daarnaast is een terugkerende hamvraag: wat heb je als organisatie van het cliëntervaringsonderzoek geleerd? En hoe heb je dat toegepast in de praktijk? Een open leerhouding, samen reflecteren en verbeteren – daar draait het om. Omdat vroegsignalering heel belangrijk is voor mensen met dementie op jonge leeftijd, toetsen we binnen dit PREZO model specifiek op de samenwerking in de keten. Ook krijgt het mantelzorgsysteem veel aandacht.

U kunt PREZO als kwaliteitssysteem gebruiken. Daarnaast is het mogelijk uw organisatie te laten toetsen om het PREZO keurmerk te behalen.

Het PREZO keurmerk Dementie op jonge leeftijd

Met het PREZO keurmerk laat u zien:

  • dat uw cliënten tevreden zijn
  • dat u uw prestaties vóór deze cliënten structureel verbetert
  • dat uw organisatie optimale zorg levert aan jonge mensen met dementiePREZO DJ schema

Wilt u in aanmerking komen voor een PREZO keurmerk Dementie op jonge leeftijd? Dan kunt u een offerte aanvragen voor een audit door Perspekt. Wij toetsen dan of de prestaties die we voor uw branche hebben geformuleerd binnen de organisatie worden gerealiseerd en welke bijdrage medewerkers hieraan leveren. Hieronder ziet u een voorbeeld van 1 uitgewerkte prestatie. Dit is een deel van ons kwaliteitssysteem. Als u deze volledig wilt bestellen dan kunt u dit via de link onderaan bestellen. Hiervoor worden wel kosten in rekening gebracht.

Scoort u op alle prestaties goed, dan ontvangt u het PREZO keurmerk Dementie op jonge leeftijd. Behaalt u niet alle prestaties, dan kunt u binnen een jaar een heraudit laten doen. Bij het behalen van het keurmerk wordt uw organisatie opgenomen in ons keurmerkregister. Een PREZO keurmerk is drie jaar geldig. Er vindt na 1,5 jaar vindt een eindaudit plaats. Daarin wordt bekeken of u structureel werkt aan het reflecteren op en verbeteren van de kwaliteit.