Skip to main content

PREZO Hulp bij het Huishouden

PREZO voor uw branche

Spreken we over Hulp bij het Huishouden, dan hebben we het over huishoudelijke hulp en ondersteuning die valt onder de Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo). PREZO Hulp bij het Huishouden is een werk- en denkmodel, gebaseerd op PREZO Verpleging, Verzorging & Thuiszorg 2017. Het schrijft niet voor hoe het moet, maar geeft u handvatten hoe het kán. PREZO geeft aan welke prestaties u moet realiseren; hoe u dat doet, bepaalt u zelf.

Centraal binnen PREZO Hulp bij het Huishouden staan uw klanten. Waarden en bijbehorende prestaties vormen het startpunt van de dialoog tussen medewerker en klant over persoonsgerichte hulp. Ervaren klanten aandacht en behulpzaamheid? Wat vinden zij van hun leefsfeer? En voelen zij zich ondersteund in hun zelfstandigheid en veiligheid? Met PREZO maakt u behoeftes van klanten bespreekbaar. PREZO kijkt naar het leveren van prestaties aan klanten door medewerkers en organisaties in de praktijk, en toetst of deze (voldoende) bijdragen aan de ervaringen van uw klanten. Omdat kwaliteit uiteindelijk staat voor hún kwaliteit van leven. Andersom geldt dat deze cliëntervaringen weer bijdragen aan het verbeteren van uw prestaties.

PREZO Hulp bij het Huishouden is in 2018 ontwikkeld door Perspekt, in navolging op PREZO VV&T 2017.

U kunt PREZO als kwaliteitssysteem gebruiken. Daarnaast is het mogelijk uw organisatie te laten toetsen om het PREZO keurmerk te behalen.

Het PREZO keurmerk Hulp bij het Huishouden

Met het PREZO keurmerk laat u zien:

  • dat uw klanten tevreden zijn
  • dat u uw prestaties vóór deze klanten structureel verbetert
  • dat uw organisatie verantwoorde zorg biedt en voldoet aan de eisen die uw branche stelt
  • dat u een verantwoord ondernemer bent die voldoet aan de relevante wet- en regelgeving

PREZO Hulp bij het Huishouden 2018

Wilt u in aanmerking komen voor een PREZO keurmerk Hulp bij het Huishouden? Dan kunt u een offerte aanvragen voor een audit door Perspekt. Wij toetsen dan of de 10 specifieke (klant)prestaties die we voor uw branche hebben geformuleerd  worden gerealiseerd en welke bijdrage huishoudelijk medewerkers hieraan leveren. Hier ziet u een voorbeeld van 1 uitgewerkte prestatie:

Scoort u op alle 10 prestaties goed, dan ontvangt u het PREZO keurmerk Hulp bij het Huishouden. Behaalt u een of meer prestaties niet, dan kunt u binnen een jaar een heraudit laten doen. Bij het behalen van het keurmerk wordt uw organisatie opgenomen in ons keurmerkregister. Een PREZO keurmerk is drie jaar geldig. Binnen die drie jaar vinden een tussentijdse audit en eindaudit plaats. Daarin wordt bekeken of u structureel werkt aan het verbeteren en borgen van kwaliteit.