Skip to main content

Drieluik 'Kwaliteit van leven en zorg maak je samen' - Deel 1. Kwaliteit vanuit visie

donderdag 08 juli 2021

Kwaliteit van leven en zorg maak je samen. Hoe je dit kunt doen staat in dit drieluik van SVRZ en Perspekt centraal. In het eerste deel kijken we naar de rol die de organisatie speelt in het aanzetten tot optimale persoonsgerichte en waardengedreven zorg.

Zeeuwse aanbieder van kleinschalige verpleeghuiszorg, revalidatie en ondersteuning SVRZ kent meer dan 50 locaties. Ze werkt al sinds 2008 samen met Perspekt om haar kwaliteit continu te ontwikkelen. “We zijn altijd PREZO keurmerkhouder geweest en gebruiken het kwaliteitssysteem dat is gebaseerd op algemene normen voor kwaliteitsontwikkeling en cliëntenperspectief”, geeft beleidsmedewerker Bea Menu aan. “In 2018 liep een auditcyclus ten einde en oriënteerden wij ons op een nieuwe auditcyclus. We hebben toen een brede inventarisatie van mogelijke keurmerken gedaan. Uitgangspunt hierbij was een auditvorm die zowel aansluit bij de visie van SVRZ als op het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg dat in 2017 was ingevoerd.”

Visie

SVRZ heeft een op waarden gebaseerde visie, waarin de kernwaarden nabijheid, vrijheid, verantwoordelijkheid en gelijkwaardigheid centraal staan. Menu: “In de visie van SVRZ is meedoen en erbij horen heel belangrijk. Medewerkers hebben de taak om ervoor te zorgen dat de cliënt zoveel mogelijk zijn eigen leven kan blijven leiden, ondanks toenemende afhankelijkheid en kwetsbaarheid. Hiervoor is het belangrijk dat medewerkers de cliënt en zijn levensverhaal kennen en weten wat van betekenis is voor hem.”

Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg neemt de cliënt als vertrekpunt en hecht grote waarde aan het samen leren en verbeteren van de zorg. De Kwaliteitsraad van het Zorginstituut hanteert drie principes die voor veel mensen belangrijk zijn bij het leiden van een goed leven: autonomie, in verbinding staan met anderen en betekenisvol bezig zijn. Het gesprek hierover tussen alle betrokkenen staat centraal. “Het door Perspekt ontwikkelde PREZO Care sluit in onze optiek goed aan bij het kwaliteitskader en de drie principes voor goede zorg van het Zorginstituut”, aldus een tevreden Menu.

Verhalend

Leren uit de verhalen van alledag, daar draait het bij PREZO Care om. “Het narratieve kwaliteitsdenken van PREZO Care sluit aan bij de visie van SVRZ waarin het levensverhaal van de cliënt een belangrijk vertrekpunt is om goede zorg te kunnen bieden”, geeft Bea Menu aan. “De participerende audit van PREZO Care heeft oog voor de gelaagdheid van kwaliteit en voor de verschillende perspectieven op kwaliteit.” Hiermee duidt Menu op de nadruk die wordt gelegd op de dialoog tussen alle bij de zorg betrokken mensen waarin waarden, normen, regels, risico’s en dilemma’s worden besproken en tot een gedragen besluit wordt gekomen. Dit kan in een gesprek zijn met de cliënt, zorgverlener, naaste, ondersteuner, manager en bestuurder.

“PREZO Care is meer gericht op verantwoordelijkheid nemen dan op verantwoording afleggen. Dit is in lijn met onze filosofie. Voor de participerende audit maakt Perspekt gebruik van triangulatie, het vier-ogenprincipe en vaste formats en werkwijzen om de betrouwbaarheid en validiteit te garanderen. Ook wij hebben als organisatie een professionele werkwijze en een goede onderbouwing vooropstaan”, aldus Menu.

Uitdagingen

De onderkenning van het belang van ‘het verhaal’ ziet Menu als een van de belangrijkste uitdagingen in de zorg. “De kwaliteit van zorg wordt voor een groot deel bepaald in de relatie professional – cliënt. Daarom is het zo belangrijk om het verhaal van de cliënt te kennen en hieraan betekenis te geven. Dit is essentieel voor het bieden van goede zorg."

Een andere belangrijke uitdaging die de beleidsmedewerker van SVRZ ziet, is het bieden van waarde(n)gedreven zorg, vanuit de cliënt: “We moeten zoveel mogelijk leren en verbeteren vanuit uitkomsten op cliëntniveau. Dat doen we door naast het gebruik van kwantitatieve uitkomstmaten ‘zachte’ indicatoren te hebben, zoals het levensverhaal, kwaliteit van leven en welbevinden. Het is telkens zoeken naar een goede balans tussen de systeembenadering van kwaliteit, waarin het monitoren en ontwikkelen van indicatoren centraal staat, en de narratieve benadering waarin het meer draait om de ‘zachte’ kwaliteit. Een laatste uitdaging die ik zie is om bij kwaliteitsontwikkeling breder te kijken dan alleen onze eigen organisatie en hierbij cliëntvolgend te worden in de keten.”

Dit was deel 1 van het drieluik Kwaliteit van leven en zorg maak je samen. Later verschenen ook:

Drieluik 'Kwaliteit van leven en zorg maak je samen' - Deel 1. Kwaliteit vanuit visie

Nieuwsbrief ontvangen?

Als u op de hoogte wilt blijven van nieuwe ontwikkelingen en Perspekt nieuws, meld u dan aan voor onze nieuwsbrief!

Nieuwsarchief